Obchodné podmienky

1. Spôsob objednávania Objednávanie potlače je zabezpečené on-line formulárom priamo na stránke www.v3v.sk. Vyplnený objednávkový formulár je následne potrebné poslať na email info@v3v.sk. Pokiaľ by nebolo možné stiahnuť objednávkový formulár na potlač, poháre a iné doplnky z webovej stránky, bude Vám zaslaný po vyžiadaní kupujúcemu e-mailom. Všetky produkty na našej stránke sú vypracovávané a vyrobené podľa špecifických požiadaviek kupujúceho na mieru. Jedná sa teda o tovar na mieru. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky predávajúcim. Za záväzné potvrdenie objednávky je považované emailové alebo telefonické potvrdenie objednávky alebo uhradenie zálohy pre rezerváciu akcií a zliav (upresnenie grafického návrhu a textov možné neskôr), ktoré je uskutočnené po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky alebo objednávky zaslanej poštou na adresu predávajúceho alebo poslaním už vypracovaného návrhu podľa zaslanej objednávky kupujúcim. Predávajúci má právo požadovať zálohu pred zaslaním objednávky do výroby (predovšetkým pre tlač), ale tiež dať objednávku do výroby bez zaplatenia zálohy. Záloha je štandardne (pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak) 100€ pre potlač tričká/mikiny a 50/100€ za poháre (do hodnoty objednávky 180€/nad180€). V prípade výrazne vyššej hodnoty objednávky na potlač alebo doplnky(nad 300€), môže predávajúci požadovať vyššiu sumu zálohy (po vzájomnej dohode s kupujúcim). V prípade nižšej hodnoty objednávky môže predávajúci požadovať uhradiť celú sumu objednávky vopred. Nezaplatenie zálohy kupujúcim neznamená automatické zrušenie objednávky! Za záväznú objednávku sa považuje aj prípadné uhradenie zálohy, ktorou si kupujúci zabezpečuje akcie a zľavy v čase úhrady (upresnenie grafického návrhu, textov a počtu kusov je možné neskôr). V prípade následného zrušenia objednávky sa zálohová platba nevracia. Tlač tričiek je realizovaná až po prijatí záväzného schvaľovacieho súhlasu k tlači spolu s presným počtom kusov, ktorý pošle kupujúci v požadovanej forme emailom na info@v3v.sk.

2. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho Predávajúci (dodávateľ) sa zaväzuje dodať: • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predávajúci nezodpovedá za: • Obsahovú náplň, správnosť mien a gramatiku a porušenie autorských práv pri dodaní vlastného návrhu. • Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že na objednanom tovare sú chyby, hoci boli takto uvedené v objednávke, takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu. Kupujúci (objednávateľ) sa zaväzuje: • Zaplatiť požadovanú zálohu. • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu. • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Ceny tovaru Ceny uvedené v cenníkoch predávajúceho resp. vypočítané cenové kalkulácie pre potlač sú platné v čase zaslania objednávky. Ceny sa nemenia pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Podmienkou pre získanie zliav, resp. akcií je uhradenie zálohy v požadovanom termíne. Cena potlače sa odvíja (hlavne) od počtu kusov daného návrhu a počtu farieb potlače podľa aktuálneho cenníka, ktorý sa nachádza na www.v3v.sk . Pre presné ceny a podmienky, ktoré sa môžu počas roka meniť nás môžete kontaktovať info@v3v.sk . V cene je zahrnutá potlač a skladanie tovaru. Cena poštovného/prepravné a balného za textil sa dohodne vždy vopred, alebo sa riadi aktuálnym cenníkom. Poštovné/prepravné a balné za stužky a poháre sa účtuje podľa aktuálneho cenníka. Na prípadné doobjednávky sa už nevzťahujú rovnaké ceny. Kupujúci je povinný uhradiť celú sumu objednávky do 14dní od vyzvania k úhrade/ zaslania faktúry. V opačnom prípade má predávajúci nárok účtovať úrok z omeškania úhrady vo výške 0,5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. Až do úplného zaplatenia objednávky tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho

4. Dodacie podmienky Miesto odberu je adresa odberateľa, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli inak. V lokalíte Prešov sa rozvážajú na vopred dohodnuté miesto medzi kupujúcim a predávajúcim. V prípade požiadavky je tovar možné zaslať poštou na adresu určenú kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje prepravná spoločnosť na vopred určené miesto. Osobný odber je možné uskutočniť na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade osobného odberu musí byť tovar zaplatený vopred na účet alebo najneskôr pri jeho prevzatí. Taktiež je potrebné, aby sa kupujúci v dohodnutom termíne a čase dostavil na vopred stanovené miesto. V opačnom prípade bude objednaný tovar buď doručený poštou, za čo sa však účtuje poštovné/dovozné vo výške 5,90€. Správnosť objednávky kupujúci potvrdí svojim podpisom. V prípade neskoršieho zistenia chyby na objednanom tovare je kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu písomne, najneskôr však do 30 dní od prevzatia zásielky, vzhľadom na náročnosť opätovnej výroby a doručenia tovaru na mieru. Pri zaslaní objednaného tovaru poštou je potrebné uhradiť tovar prostredníctvom bankového prevodu vopred alebo dobierkou. Doprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou alebo po dohode kuriérom. Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, je kupujúci povinný skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade, že prišla zásielka poškodená, je potrebné o tom informovať predávajúceho e-mailom alebo telefonicky a preberaný tovar prevziať od kuriéra s výhradami. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Poškodenú zásielku s pohármi/sklom, ktorá bola doručená kuriérom, je kupujúci povinný v ten istý deň reklamovať priamo u kuriéra alebo na pošte. Spotrebiteľ/kupujúci nie je povinný prebrať poškodenú zásielku a je povinný spísať o tom na pošte alebo s kuriérom záznam a tento poskytnúť predávajúcemu, aby predávajúci mohol riešiť vzniknutú situáciu s poštou alebo s kuriérom.

5. Termín dodania Pre všetky schválené objednávky sa termín dodania dohodne vopred s kupujúcim. Po vybavení objednávky vždy predávajúci kupujúceho informuje o odoslaní zásielky. Ak kupujúci zásielku neobdrží do 1 týždňa, odporúčame informovať sa u predávajúceho telefonicky, prípadne mailom. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, bude táto skutočnosť kupujúcemu vopred oznámená s uvedením predpokladaného termínu dodania. V tom prípade si predávajúci vyžiada súhlas kupujúceho s touto zmenou. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim (meškanie zásielky, strata zásielky...). V prípade ak kupujúci požaduje expresné dodanie tovaru, predávajúci si môže účtovať poplatok za expresné dodanie v závislosti od danej situácie. Výška poplatku je podľa cenníka alebo vzniknutej špecifickej situácie. Tento poplatok predávajúci vopred oznámi kupujúcemu. Vrátené zásielky Pokiaľ si kupujúci nestihol alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje o tom predávajúceho vopred alebo po zaslaní výzvy, zásielku na jeho požiadanie predávajúci pošle opätovne ale až po zaplatení vystavenej faktúry vopred na účet predávajúceho, avšak náklady s tým spojené mu budú naúčtované.

6. Zrušenie objednávky Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením. Po potvrdení objednávky ju môže zmeniť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky grafického návrhu tlače alebo objednávok na poháre alebo iné produkty, sa zálohová platba nevracia, je použitá na vykrytie nákladov spojených so začatím výroby a stornovaním objednávky. Nezaplatenie požadovanej zálohy neznamená automatické storno objednávky. Prvý návrh potlače a nasledujúce 3 ďalšie emaily s úpravami sú bezplatné len vtedy, pokiaľ bude následne realizovaná tlač týchto tričiek našou firmou. Za následné zmeny je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za každú ďalšiu úpravu podľa aktuálneho cenníka. Ak sa už pracovalo na grafickom návrhu potlače kupujúceho a bol mu už zaslaný minimálne prvý náhľad a kupujúci až potom zruší objednávku (napr. objednanie u inej firmy, zmena návrhu, nedohodnutie sa a iné) bude kupujúcemu účtovaný poplatok za vzniknuté náklady súvisiace so spracovaním objednávky a grafického návrhu vo výške 50 eur, ktorý je povinný do 15 dní uhradiť. Pri stornovaní už potvrdeného a schváleného návrhu do tlače je objednávateľ povinný uhradiť 80% sumy celej zákazky do 15 dní, v prípade objednávky pohárov, 80% sumy celej zákazky. Taktiež pri stornovaní zo strany kupujúceho už potvrdeného a schváleného návrhu mikín, tričiek, hrnčekov a ostatných doplnkov do výroby je tiež povinný uhradiť 80% sumy celej zákazky do 15 dní. Pri neuhradení stornopoplatku v stanovenej lehote, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z celkovej sumy objednávky za každý deň omeškania. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo informovať kupujúceho o omeškaní formou upomienok (formou SMS alebo poštou), kde každá upomienka bude spoplatnená sumou 6€. Sumy, ktoré sú účtované za posielanie upomienok ako aj úroky z omeškania, slúžia na pokrytie nákladov na správu pohľadávok. Preto žiadame, aby boli faktúry uhrádzané v stanovenej lehote splatnosti a tým sa predišlo zbytočným vzájomným problémom. Pokiaľ však k zaplateniu objednávky/faktúry bráni akákoľvek prekážka, bezprostredne nás prosím o tom informujte. Vždy sme ochotní sa pred upomienkovaním dohodnúť a nášmu zákazníkovi vyjsť v ústrety. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: • objednávka nebola záväzne potvrdená (chybne uvedené telefónne číslo, nezaplatená záloha, nedostupný, neodpovedá na e-maily a iné.), • z technických príčin nie je možné zrealizovať tlač, • ak nebola zaplatená záloha max do 7 dní od zaslania objednávok, predávajúci si vyhradzuje právo stornovania objednávok (bez nutnosti informovania o ich zrušení). V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

7. Záruka a Reklamácie Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar presne v podobne, ako ho kupujúci objednal. Pri potlači tričiek vždy pošle predávajúci finálnu grafickú podobu so všetkými textami na konečné odsúhlasenie k tlači. Dodaná potlač musí byť totožná s odsúhlaseným grafickým návrhom. Za úplnosť a správnosť gramatiky a obsahovej náplne textov nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Obsahová náplň, správnosť textov a gramatika nemôže byť predmetom reklamácie, pokiaľ sa odsúhlasený návrh zhoduje s potlačou. Záruka Na tovar zakúpený prostredníctvom webovej stránky www.v3v.sk sa vzťahuje štandardná zákonná záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Táto záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Po doručení zásielky kupujúcemu je kupujúci povinný si skontrolovať kompletnosť objednávky a prípadné rozdiely bezodkladne nahlásiť predávajúcemu - najneskôr do 72 hodín. Neskoršie reklamácie nekompletnosti objednávky nemusia byť uznané. Vrátenie tovaru Na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.Z. má spotrebiteľ podľa tohto zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní a vrátiť tovar, ktorý nebol predmetom zákazkovej výroby, bez udania dôvodu dodávateľovi. Odstúpiť od zmluvy je potrebné preukázateľným spôsobom (písomne alebo e-mailom). Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení tejto zmluvy. Podľa tohto zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, ktorým sú v prípade predávajúceho napríklad všetky tlačoviny, grafické práce, potlač textilu a pohárov. Taktiež nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Vrátenie peňazí V prípade, ak kupujúci zaplatil za tovar vopred a následne došlo k odstúpeniu od zmluvy zo strany predávajúceho alebo v prípade uznania reklamácie, budú platby vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy k tejto udalosti došlo, ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim inak. Doba vybavenia reklamácie Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Za vybavenie reklamácie sa považuje aj zamietnutá reklamácia, nakoľko sa považuje za vybavenú. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku bude predávajúci kupujúceho informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodnú inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Paragraf 622 OZ (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti Paragraf 623 OZ (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamačný poriadok V prípade, že kupujúci zistí nedostatky v dodanom tovare alebo službe počas záručnej doby, je oprávnený daný tovar reklamovať u predávajúceho. Postup pri vybavovaní reklamácie: 1. Zákazník tovar riadne zabalí a zabezpečí proti mechanickému poškodeniu pri preprave. 2. K zásielke pripojí sprievodný list, kde popíše reklamovanú závadu a udá svoje kontaktné údaje (meno, telefónne číslo, email a číslo bankového účtu). K zásielke pripojí doklad o zaplatení za reklamovaný tovar. 3. Následne túto zásielku zašle na adresu: Vladimír Vojtek, Dubová 3, 080 01 Prešov. Zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme! 4. Dodávateľ po obdržaní zásielky s reklamovaným tovarom vystaví reklamačný protokol, ktorý následne pošle zákazníkovi e-mailom na ním uvedenú adresu. 5. Predávajúci po obdržaní reklamovaného tovaru sa bude snažiť čo najskôr a bez zbytočného odkladu vybaviť danú reklamáciu k spokojnosti kupujúceho, najneskôr však do 30 dní od doručenia. V prípade uznanej reklamácie bude kupujúcemu ponúknutá možnosť výmeny alebo opravy tovaru alebo vrátenia peňazí. 6. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude zaslaný email s informáciou o vybavení reklamácie 7. V prípade opravy alebo výmeny tovaru, bude tento tovar zaslaný späť kupujúcemu na náklady predávajúceho. V prípade vrátenia peňazí bude táto suma bezodkladne prevedená na účet kupujúceho, najneskôr však do 7 dní, odkedy k tejto udalosti došlo. Na tovar a služby tlače si môže kupujúci uplatniť záruku iba vtedy, ak doručí predávajúcemu všetky kusy reklamovenej položky.

8. Ostatné podmienky Predávajúci je výhradným vlastníkom všetkých grafických návrhov a ich ďalšia reprodukcia, šírenie alebo zverejňovanie je možné len so súhlasom predávajúceho. Za správnosť a vhodnosť všetkých textov je zodpovedný kupujúci a v prípade akýchkoľvek chýb na menách resp. gramatických chýb preberá kupujúci plnú zodpovednosť za ich správnosť. Pokiaľ bude zákazka vyrobená podľa schváleného návrhu, nie je možné robiť si nárok na bezplatnú opravu. Túto je možné opraviť len opätovnou výrobou, za čo je znovu účtovaná plná cena zákazky. Predávajúci má nárok na umiestnenie svojej webovej stránky na zadnú alebo vnútornú stranu. Jej neumiestnenie je možné len po zaslaní písomnej žiadosti o jej neumiestnení. Táto žiadosť nie je spoplatnená. Pokiaľ si kupujúci sám dodá grafický návrh, sám zodpovedá za jeho návrh a potvrdzuje, že pri jeho výrobe neboli porušené žiadne autorské práva. Predávajúci má právo takto dodaný grafický návrh umiestniť do galérie a používať ich na reklamné alebo iné účely. Pokiaľ si kupujúci vyhradzuje právo zákazu reprodukcie ním graficky vytvoreného a graficky spracovaného návrhu ako celku, je potrebné o to písomne požiadať. Táto žiadosť je bezplatná. V prípade vytlačenia väčšieho nákladu, ako bol objednaný počet, bude tento nadnáklad ponúknutý kupujúcemu za zvýhodnenú cenu. Ak kupujúci nebude mať o neho záujem, predávajúci ho má právo použiť ako vzorky do katalógov a na účely marketingovej propagácie.

9. Ochrana osobných údajov Firma rešpektuje ochranu osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z. z. Všetky poskytnuté údaje zo strany kupujúceho sú chránené a použité výlučne iba na sprostredkovanie obchodu. Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienky ochrany osobných údajov. Pri objednávaní cez www.v3v.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie tento automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách a akciách e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie písomnou žiadosťou ukončiť. Predávajúci týmto zároveň informuje zákazníkov (kupujúcich), že dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa zákona 391/2015 Z. Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 odbor výkonu dozoru tel. č.: 051/ 7721 597 fax. č.: 051/ 7721 596 e-mail: po@soi.sk

KONTAKT VLADIMÍR VOJTEK – BERRYVE, DUBOVÁ 6486/3, 080 01 PREŠOV, KONTAKT: 0952020255, EMAIL: VOJTEKVLAD@GMAIL.COM, IČO 40842631, DIC 1020008550, BANKA: FIO BANKA, IBAN: SK6783300000002401893099

S5 na v3v